Disclaimer

Peter TrompertWebshops zijn aan allerhande internationale wetgevingen gebonden. Dat is maar goed ook. De consument moet worden beschermd tegen bedrijven die het niet zo nauw nemen met uw belangen. Maar de juridische gevolgen kunnen soms ook doorslaan. Het is in de Europese Unie (EU) nog niet zo ver dat er een claimcultuur aan het ontstaat is vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Maar je ziet wel dat bedrijven in de EU zich tegen eventuele claims gaan wapenen. Met als gevolg een disclaimer pagina die de juridische kou uit de lucht moet halen.

Een disclaimer is een juridische term. Door middel van een korte tekst maakt een onderneming haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de verstrekte informatie op bijvoorbeeld een website duidelijk. Daar is niets mis mee. Ook wij hebben een dergelijke pagina het levenslicht laten verschijnen. Niet omdat wij nu zo een grote fan zijn van hoogdravende juridische taal. Maar wel om onszelf te beschermen tegen onterechte claims met vaak jarenlange juridische procedures als gevolg.

Wij willen ons geld en onze tijd graag investeren om voor u de best mogelijke nachtrust en service te realiseren. Daar ligt onze prioriteit.

Hieronder vindt u de tekst van onze disclaimer. Veel leesplezier zult u er niet van hebben. Het is en blijft droge juridische kost. Maar de enkele liefhebber zal niet door ons worden teleurgesteld.

Peter Trompert - Algemeen Directeur
 
 
 

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de MediActive website is onderworpen aan de algemene voorwaarden. Indien deze voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de medi-active.nl website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de MediActive website www.medi-active.nl en www.medi-active.be. Door contact te leggen en te behouden met de MediActive website stemt u in met deze voorwaarden.

De MediActive website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot The Select Comfort Company en haar diensten en producten, gezamenlijk hierna te noemen “de informatie” worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de MediActive website bekende gegevens. The Select Comfort Company behoudt zich het recht voor om de MediActive website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft The Select Comfort  Company geen garanties omtrent de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst The Select Comfort Company alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de individuele casus. De informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerkzaamheden of herstel van defecten. The Select Comfort Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan of van beperkingen in gebruik.

Copyrights

Deze website wordt uitgegeven door The Select Comfort Company B.V. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  The Select Comfort Company B.V.

 
Mail deze site naar mijzelf
E-mailadres
MediActive Matrassen